Verksamhets­idé

I vår verksamhet vill vi utveckla och synliggöra barns lärande genom Pedagogisk Dokumentation. Med Pedagogisk Dokumentation vill vi ge barn och pedagoger möjlighet att tillsammans och enskilt reflektera över sitt lärande.

Vi vill i vår verksamhetsidé ge barnen TID- PLATS och KONTINUITET till LEK både inom och utomhus. Leken ska ge pedagogerna och barnen möjlighet till reflektion, inflytande och utveckling som kan synliggöras i den ”Pedagogiska Dokumentationen” och i ”Barnens egna pärmar”. Miljön ska vara så utformad att barnen ges möjlighet att vara självständiga och göra egna val och till lek i mindre grupper både inomhus och utomhus. Vår fina gård gör det dessutom möjligt att flytta ut delar av inneverksamheten såsom skapande verksamhet vid stafflier m.m. Under vintern kan vi erbjuda en härlig pulkaback

Förskolans övergripande mål:
Förskolan arbetar med projekt som ligger över tid.

Projektet hålls levande i den dagliga verksamheten genom att erbjuda barnen en miljö som utmanar och ger barnen möjlighet att prova sina egna teorier och funderingar. Miljön ska bli en utgångspunkt för samtal mellan barn-barn, barn-pedagog, barn-förälder, förälder-pedagog och förälder-förälder. Barnens teorier och tankar kommer att föra projektet framåt. Som medforskande pedagoger vill vi utforska och experimentera tillsammans med barnen. Vi vill ge alla barn samma möjligheter att utveckla intresset för naturvetenskap, matematik och estetiska aktiviteter oavsett kön.

Föräldrar ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom:

  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte
  • Vårfest
  • Vårutflykt för alla barn, föräldrar och personal
  • Luciafirande

Vi vill i vår verksamhet forma en förskola där barn, föräldrar och personal ska möta en förskola där verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Grunden för det ligger i förskolans Värdegrund

Utifrån Stockholms Stads styrdokument ″Läroplan för Förskolan″ och ″Förskoleplan för Stockholms stad″ har förskolan gemensamt utarbetat arbetsplaner kring förskolans prioriterade mål.

Rutiner för klagomålshantering/synpunkter

Vid klagomål/synpunkter på verksamheten eller förskolans pedagoger vill vi uppmuntra till att framföra klagomålet/synpunkten direkt med avdelningen eller den pedagog det berör. Om du efter kontakt ej är nöjd tas kontakt med förskolechefen. Om du av någon anledning ej vill ta personlig kontakt med berörd pedagog kan du ta kontakt med förskolechefen direkt.

Förskolan rektor tar emot klagomålet/synpunkten och kontaktar samtliga som är berörda.

Förskolans rektor ansvarar för att återkoppling görs inom fyra veckor.

Möjlighet att anonymt framföra klagomål/synpunkter är brevledes till förskolechefen.

Verksamhetsidé

Arbetsplaner

Kalendarium