Arbetsplan för barns utbildning, lärande och utveckling

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. […]I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.” (Lpfö 18 s.11)

Förskolans undervisningssituationer uppstår under hela dagen. När vi pedagoger är lyhörda inför och låter barnens nyfikenhet ta plats kan vi arbeta med inbäddad undervisning, vilket innebär att vi fångar upp det som sker spontant i stunden för att skapa djupare intresse och mer kunskap. Genom detta öppna förhållningssätt till undervisning låter vi barns idéer få plats och utvecklas vidare. Vi visar på så sätt att vi tar deras tankar på allvar.

”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” (Lpfö 18 s.10)

Vi jobbar i projekt och använder oss ständigt av barngruppen för att föra arbetet vidare. Vi ser gruppen som en tillgång och tar vara på lärandet och samspelet mellan barnen. Detta är ett demokratiskt arbetssätt som gör att vi i samarbete med barnen utformar vår verksamhet. I uppstarten av varje projekt gör vi upp en projektplan som anger mål och arbetssätt för det pedagogiska innehållet. Vi sätter inte upp mål om vad enskilda barnet skall lära sig, i stället ser vi den pågående processen som det viktigaste. Det är barnens nyfikenhet, intressen och upplevelser som skall vara grunden för lärandet.

”Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. […] Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet.

(Lpfö 18 s.11)

I projekten arbetar vi med pedagogisk dokumentation för att visa på var, när och hur lärandet sker. Det innebär att vi för att fånga lärandet dokumenterar vi genom att lyssna, observera och fotografera. För att dokumentationen skall bli pedagogisk måste barn och vuxna reflektera tillsammans kring materialet. Därefter väljer vi hur vi ska utmana barnen i nästa steg i projektet. Fokus ligger alltid på lärandeprocessen. Utifrån dokumentationen kan vi hela tiden följa barnen som grupp och individer. Parallellt kan vi också se på vår egen roll som medforskande pedagoger. Detta förhållningssätt innebär att vi pedagoger utforskar, upptäcker och lär i ständig dialog med barnen, tillsammans skapar vi kunskap.

Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. (Lpfö 18 s.10)

Vi lyfter medvetet fram barnens individuella förmågor, för att uppmärksamma olika sätt att tänka och lösa problem. Barnens olika funderingar, frågor och upptäckter blir en tillgång för alla. Gruppen tillför varje barn något ytterligare som de inte skulle ha uppnått enskilt.

För att synliggöra barnens lärandeprocesser för föräldrarna använder vi oss av pedagogisk väggdokumentation, månadsbrev, utvecklingssamtal samt barnens pärmar. Genom dessa kan vi låta föräldrarna bli delaktiga i förskolans verksamhet.

Reviderad 2020

Verksamhetsidé

Arbetsplaner

Kalendarium