Arbetsplan för barns språkutveckling och kommunikation

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt” (Läroplan för förskolan 2018 s. 8)

Vi vill ge förutsättningar för samtal barn-barn och vuxna-barn genom att dela upp barnen i mindre grupper t.ex. vid in- och utgång, under måltider samt vid lek- och projektgrupper. Under samtalen är det viktigt att vi lyssnar på varandra. En förutsättning för det är att alla ges tid och möjlighet att prata färdigt. Genom att använda oss av öppna frågor kan vi som pedagoger hjälpa till att föra samtalet vidare. Barnen stimuleras till att använda språket i alla olika sammanhang under dagen vilket gör att språket utvecklas.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla […] ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” (Läroplan för förskolan 2018 s. 14)

Vi som pedagoger har till uppgift att uppmuntra och utmana barnens språk genom att använda ett rikt och varierat språk. Vi ger barnen tillfälle att diskutera, ställa frågor och berätta. Detta ger barnen möjlighet att spegla sina teorier och tankar i andras. Vi vill synliggöra alla barns sätt att tänka och uppmuntrar barnens egna teorier. Det finns inget rätt eller fel, bara olika sätt att tänka. Vi vill stimulera barnen till att utöka sitt ord- och begreppsförråd och väcka deras nyfikenhet för bokstäver, siffror och ordbilder. Detta gör vi bl.a med hjälp av rim, ramsor, sånger, böcker, rörelselekar och i det dagliga samtalet. I förskolans projektarbeten ger vi barnen möjlighet att tillägna sig nya ord och begrepp.

Vi pedagoger tar reda på vilka språk barnet och familjen talar. Vid inskolningen uppmanas vårdnadshavare att ange annat modersmål för att ge förskolan förutsättningar att arbeta kring detta. Vi uppmuntrar föräldrar och barn att lära oss några ord eller en sång på modersmålet. Under utvecklingssamtalen diskuterar vi med föräldrarna hur vi tillsammans kan stödja barnets språkutveckling. Om modersmålet bejakas utvecklar barnet också det svenska språket.

Vi vill stärka flerspråkiga barns kulturella identitet genom att medvetet uppmärksamma familjens härkomst. Med hjälp av flaggor, musik och världskartor lyfter vi fram olikheter som något värdefullt. Vi strävar efter att ha sagoböcker och affischer med alfabet på de språk som finns representerade på respektive avdelning. Barnen kan på så sätt jämföra våra svenska bokstäver och ord med hur de ser ut på andra språk.

Vi ser skapande som en viktig del i barns kommunikation. Barnen får möjlighet att använda olika sätt att uttrycka sig i den planerade verksamheten såsom i rytmik, måleri och dramalek.

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, dram, rörelse, sång, musik och dans.” (Lpfö 18, s. 9)

Reviderad 2020.

Verksamhetsidé

Arbetsplaner

Kalendarium