Arbetsplan för Matematik, Naturvetenskap och Teknik

Matematik

”Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,”

(Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010, s. 10)

Vi ser matematik som ett verktyg för att kunna beskriva, tolka och förstå sin omvärld.

Under läsåren 2012/2013 samt 2013/2014 har alla förskolans avdelningar haft projekt med matematik som utgångspunkt. Det har fått oss att upptäcka matematiken i förskolan på ett nytt sätt. Matematiken har alltid haft en given plats i förskolans vardagliga verksamhet, men nu arbetar vi med den på ett mer medvetet sätt. Vi lyfter och tydliggör matematiska inslag för att göra barnen uppmärksamma på att det faktiskt är matematik det handlar om.

”Vuxna behöver inte vara rädda för att använda ett korrekt språk i samspel med barnen. Vi säger triangel, cirkel och kvadrat parallellt med att vi använder barnens egna uttryck som trekant, rund och fyrkant. Efter många möten med orden och begreppen i meningsfulla och varierande situationer kommer barnen att lära sig innebörder och införliva dem i eget ordförråd och egen begreppsapparat.” (Vygotskij i Små barns matematik Doverborg & Emanuelsson, 2006 s. 51)

Vi ser matematiskt utforskande som ett kollektivt lärande där barnen löser problem tillsammans och inspireras av varandras olika sätt att ta sig an uppgifter. Det finns inte ett rätt och fel. Barnens individuella intressen och upplevelser lyfts fram för att väcka tankar och diskussioner i barngruppen. Vi vuxna sitter inte heller inne med de rätta svaren, utan har rollen av en medforskande pedagog som undersöker matematiken tillsammans med barnen.

Vi vill att alla barn uppfattar matematik som någonting lustfyllt och vår uppgift som pedagoger är att hjälpa barnen att oavsett kön skapa bilder av sig själva som matematiskt kompetenta.
Utgångspunkten för matematik på vår förskola är att jobba med det som är vardagsnära och aktuellt i våra barngrupper. Vi fångar upp matematiken i barnens lek och kan på så sätt gå från det konkreta till det abstrakta, och utveckla och utmana barnens matematiska utforskande. Den pedagogiska miljön skapar förutsättningar för att inspirera deras nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi pedagoger möjliggör för barnens olika intressen och ser till utforskandet sker i en takt som passar alla barn. Särskilt för de minsta barnen blir det viktigt att få upprepa många gånger för att befästa ett lärande. Vi ser också att barn lär på många olika sätt, med olika sinnen och med hela kroppen och vi erbjuder olika ingångar till matematiken. Matematik kan vi lika gärna arbeta med under rytmiken som i skogen eller under en samling eller spontant under en mat- eller rutinsituation.

Naturvetenskap och teknik

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap”

(Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010, s. 10)

Under läsåren 2012/2013 samt 2013/2014 har alla förskolans avdelningar haft projekt med naturvetenskap som utgångspunkt. Med projekten har vi velat sätta fokus på de naturvetenskapliga områdena och höja kompetensen inom dessa områden bland pedagogerna.

”Naturvetenskap handlar om förståelse för omvärlden och teknik söker lösningar på olika problem. Förskolan ska skapa förutsättningar för ett naturvetenskapligt utforskande arbetssätt och kritiskt tänkande vilket bidrar till barns lärande på alla områden.” (Stockholms stads förskoleprogram, 2013 s. 8 )

Genom lek och utforskande får barnen möjlighet att undersöka naturvetenskapliga fenomen och vardagsteknik. Vår roll som pedagoger blir att dröja kvar vid det som vi ser intresserar barnen, lyfta fram innehållet i det som barnen upptäcker i sin lek och utmana dem vidare. På så sätt hjälper vi barnen att få syn på naturvetenskapen och tekniken som omger dem och kan sätta ord på skeenden och processer. Med en pedagogisk miljö som lockar till utforskande och samspel skapar vi förutsättningar för att närmare undersöka olika fenomen och inspireras till nya upptäckter.

När vi arbetar utforskande tillsammans med barnen använder vi pedagogisk dokumentation för att fånga upp kunskapsinnehållet och göra det synligt. Det hjälper oss också att vända på perspektiv och visa på olika sätt att tänka. Tillsammans kan vi använda korrekta ord och begrepp och ge dem verktyg för att fördjupa sin kunskap och utmana deras tankar och teorier.

Under vår utevistelse har vi möjlighet att vara både på vår gård och i de intilliggande naturområdena. På dessa platser kan vi följa naturens kretslopp, årstidsväxlingar och andra företeelser. Närmiljön ger oss ingångar till samtal om klimat, djur och natur och vikten av att vårda och respektera vår gemensamma miljö.

Verksamhetsidé

Arbetsplaner

Kalendarium