Arbetsplan för barns lek och samspel

”Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.” (Lpfö 18 s.8)

Vi arbetar utifrån lekens grunder. En förutsättning för att kunna vara delaktig i leken i samspel med andra är att man förstår lekens grundläggande regler, dessa kan sammanfattas som SÖT-samförstånd-ömsesidighet och turtagande. Vi som pedagoger har en aktiv roll och vårt deltagande i leken är en förutsättning för att barnen ska kunna leka. Med vuxen närvarande skapas en trygghet som är nödvändig för att barnen ska kunna ge sig hän i leken. En pedagog kan hjälpa barnen att utveckla sin lek med uppmuntran och stöd.

”För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.” (Lpfö 18 s.8)

Vår uppgift är att vara lyhörda för vad barnens lek behöver, vi planerar för lek och ger tid och förutsättningar för att hålla leken levande. Vi kan tillföra och stimulera leken med material som de behöver i leken. Genom samtal och uppmuntran kan vi hjälpa barnen att själva lösa problem, pröva sina egna teorier och få leken att gå vidare. Det är viktigt att vi förbereder barnen när det är dags för nästa aktivitet så de får utrymme att avsluta leken och att ge dem möjlighet att spara leken en längre tid, att inte ständigt bryta. Våra dagliga rutiner är upplagda så att det ska finnas utrymme för så lång tid som möjligt av sammanhängande lek.

”Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. ” (Lpfö 18 s.7)

Den pedagogiska miljön ger förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Vi planerar och ändrar om i miljön tillsammans med barnen utifrån intressen och pågående projekt. Varje rum ska genom möblering och material tydligt signalera vad det kan användas till och inspirera till lek. Vi värnar om att var sak ska finnas på sin plats just för att ordningen inbjuder till lek, det blir en trygghet för barnen att det vet var sakerna finns och vad de kan leka. Inne och ute uppstår olika typer av lek, därför ser vi till att vistas såväl utomhus som inomhus varje dag.

”Barngruppens storlek och sammansättning är ett pedagogiskt redskap som därför varierar under dagen och mellan olika aktiviteter.” (Stockholms stads förskoleprogram – Framtidens förskola s. 8)

Barn blir på olika sätt beroende på vilka de är tillsammans med. Vi använder oss aktivt av olika gruppsammansättningar för att barnen ska få vara på så många olika sätt som möjligt. På förskolan arbetar vi med lekgrupper, där vi utifrån en tydlig pedagogisk tanke styr gruppkonstellationens sammansättning. Barn som kanske inte skulle välja varandra annars får genom lekgrupperna möjlighet att mötas och lära känna varandra. Vi ser hur arbetssättet med lekgrupper skapar förutsättningar för barnen att både upptäcka nya sidor hos varandra och hos sig själva. Med lekgrupperna som verktyg kan vi pedagoger också utmana barnen och erbjuda dem andra rum med aktiviteter, och på så sätt hjälpa dem att utvidga sin lek. I leken delar barnen med sig av sina erfarenheter till varandra och gör gemensamt nya erfarenheter. När olika barn möts i lekgrupperna sprids kunskaperna.

Reviderad 2020

Verksamhetsidé

Arbetsplaner

Kalendarium