Likabehandlingsplan

Från 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.

Likabehandlingsplanen uppdateras varje år

I förskolan ska alla barn ha rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering.

Förskolan ska arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. Förskolan ska arbeta förebyggande utifrån lagens sju diskrimineringsgrunder:

  • Kön
  • Könsidentitet eller könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet,
  • Religion eller annan trosuppfattning,
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Förskolan ska fortlöpande arbeta i fyra steg

1. Undersöka risker och hinder

2. Analysera orsaker

3. Genomföra åtgärder

4. Följa upp och utvärdera

Tidsplan: Likabehandlingsplanen är aktuell under perioden 20211001-20220930.
Arbetet följs upp 2 gånger/år vid terminens början och dokumenteras.

Lagen säger också att barn och elever har rätt till ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling såsom mobbing. Kränkande behandling kan ta sig i uttryck i t.ex trakasserier i ord eller handling och psykiskt eller fysiskt våld. Det är den som blir utsatt som avgör om det är kränkande behandling. Lagen ger barn och föräldrar förbättrade möjligheter till ersättning för både diskriminering som annan kränkande behandling.

Förebyggande arbete

Förskolans förebyggande arbete riktar främst in sig på vuxnas förhållningssätt, hur vi är mot varandra, hur vi låter när vi samtalar med varandra och vårt språkbruk. Detta arbetar vi med:

  • Genom samtal och reflektion skapar vi ett gemensamt förhållningssätt och en positiv atmosfär för alla som vistas på förskolan.
  • Genom att ha ett nära samarbete och dialog med föräldrar.
  • Genom att våga vara en vuxen Pedagog och se med öppna ögon det som sker och våga handla.

Barnen görs delaktiga genom att vi arbetar med hur man ska vara mot varandra både vuxna och barn, lär barnen hur de ska lösa konflikter och vara en ”bussig kamrat”.

Information till föräldrar

Alla föräldrar blir informerade om förskolans likabehandlingsarbete när de börjar i förskolan

Arbetssätt

För att ge alla barn en möjlighet att visa sina positiva sidor för varandra är miljön så utformad att barnen kan dela in sig i mindre grupper. Det ger också pedagogerna möjlighet att lära känna varje barn och vara en tydlig förebild i barnens lek och kommunikation.

I Förskolans ”Värdegrund” finns beskrivet vuxnas förhållningssätt mot barnen, föräldrar, kolleger och besökande.

Vi ser till att använda ett vårdat språk för att vara en förebild för barnen. Grova ord, otrevligt språk och svordomar accepterar vi inte. När vi hör barnen uttrycka sig olämpligt uppmanar vi dem att använda andra ord istället.

Förskolan använder sig av ”Stoppregeln”. Det är en viktig etisk regel som handlar om integritet, respekt och skydd mot kränkningar. När barnen sträcker fram handen och säger STOPP betyder det att man ska sluta. En regel som förankras hos alla barn. Vi använder oss av ”Hectormodellen” vid konfliktlösnin

När någon form av diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna har förekommit dokumenteras händelsen utan att sekretessen bryts.

Arbetslaget och förskolans arbetsledning sammanställer ett åtgärdsprogram som presenteras för berörda parter

Åtgärderna följs upp och utvärderas med berörda parter.

Mer information

Genom att gå in på skolverkets hemsida och diskrimineringsombudsmannens webbplats kankan du läsa mer om lagen och ladda ner olika publikationer som rör förskola.

Verksamhetsidé

Arbetsplaner

Kalendarium