Arbetsplan för barns delaktighet och inflytande

“Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.” (Lpfö 18, s. 16)

Vi arbetar ständigt med att utveckla barnens reella inflytande i vardagen. Vi lyssnar på barnen och uppmuntrar dem att uttrycka sina tankar och idéer. Vi är medvetna om att även barn som inte kan berätta med ord uttrycker sin vilja, sina tankar och känslor med hjälp av exempelvis kroppsspråk. Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intresseområden, det kan exempelvis handla om sopbilar eller ”Sommarskuggan”. Som ett arbetsverktyg använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Utgångspunkten för arbetet med pedagogisk dokumentation är att lyssna in det som pågår bland barnen och synliggöra dessa lärandeprocesser genom att dokumentera dem. När dessa processer synliggörs kan vi pedagoger samtala med barnen om dokumentationen och för att se vilka frågor och material som kommer föra det gemensamma utforskandet vidare. Barnen kan sedan återbesöka projektet på avdelningarnas dokumentationsväggar och senare i sina pärmar där hela processen finns med.

Vi vill hjälpa barnen att se konsekvenser av sitt handlande genom att sätta ord på det som sker, till exempel genom att säga: ”vad glad kompisen blev nu när du gav hen spaden”. Vi låter barnen vara delaktiga i vårdandet av vår gemensamma ute- och innemiljö, exempelvis genom att torka av ett bord eller ställa leksakerna på sin rätta plats. Barns olika erfarenheter gör att man inte kan ställa samma krav på alla, kraven bör istället växa med barnet utifrån de erfarenheter, förutsättningar, behov och styrkor de besitter.

Vi skapar tillfällen för barnen att samarbeta kring olika aktiviteter och uppgifter. Vi hjälper barnen att förstå och handla efter demokratiska principer genom att lyfta fram olika sätt att tänka. Alla ska få uttrycka sina tankar och bli lyssnad på. Detta sker exempelvis under samlingsstunden, kring matbordet och vid konfliktlösning. Vi ser till att alla barn oavsett kön får lika stort utrymme i verksamheten genom att till exempel fördela talutrymmet och visa att alla barn är lika viktiga för gruppen.

Vi utformar miljön så att barnen ska kunna göra självständiga val genom att ha leksaker väl synliga och på barnens nivå. Vi möblerar så att det finns hörnor och ”rum i rummen” vilket ger ett rikt utbud av material och aktiviteter, samt en större lekro. Vi förändrar miljön vad gäller möblering och lekmaterial så att den följer barnens intressen och behov.

Reviderad 2020

Verksamhetsidé

Arbetsplaner

Kalendarium