Arbetsplan för barns språkutveckling och kommunikation

I förskolans läroplan står det:

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna,reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv"
(Läroplan för förskolan 98 s. 10 reviderad 2010 )

SpråkVi vill ge förutsättningar för samtal barn-barn och vuxna- barn genom att dela upp barnen i mindre grupper t.ex. projektgrupper, när vi går in och ut, lunchen och lekgrupper. Under samtalen är det viktigt att vi lyssnar på varandra. En förutsättning för det är att alla ges tid och möjlighet att prata färdigt. Genom att ställa öppna frågor till barnen kan vi som pedagoger föra samtalet vidare. Barnen skall stimuleras till att använda språket i alla olika sammanhang under dagen, det gör att språket utvecklas

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra" (Läroplan för förskolan 98 s. 10, reviderad 2010)

Vi som pedagoger har till uppgift att uppmuntra och utmana barnens språk genom att använda ett rikt och varierat språk. Vi ger barnen tillfälle att diskutera, ställa frågor och berätta. Detta ger barnen möjlighet att spegla sina teorier och tankar  i andras. Vi vill synliggöra alla barns sätt att tänka och uppmuntrar barnen att hålla fast vid sina teorier. Det finns inget rätt eller fel, bara olika sätt att tänka. Vi vill stimulera barnen till att utöka sitt ord och begreppsförråd och väcka deras nyfikenhet för bokstäver, siffror och ordbilder. Detta gör vi bl.a med hjälp av rim, ramsor, sånger, böcker, rörelselekar och i det dagliga samtalet. I förskolans projektarbeten ger vi barnen möjlighet att tillägna sig nya ord och begrepp.

"Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål" (Läroplan för förskolan 98 s. 11, reviderad 2010)

Vi pedagoger är nyfikna och tar reda på vilka språk barnet och familjen talar. Vi ber ofta föräldrar och barn lära oss några ord eller en sång på ett för oss främmande språk. Under utvecklingssamtalen diskuterar vi med föräldrarna hur vi tillsammans kan stödja barnets språkutveckling. Om modersmålet bejakas utvecklar barnet också det svenska språket.

Vi vill stärka flerspråkiga barns kulturella identitet genom att medvetet uppmärksamma deras familjs härkomst. Med hjälp av flaggor, musik och värlskartor lyfer vi fram olikheter som något värdefullt. I hallen finns en tavla som välkomnar alla vuxna och barn på 37 språk. Vi har sagoböcker, spel och affisher med ord och alfabet på de språk som finns representerade på respektive avdelning. De äldre barnen kan på så sätt jämföra våra svenska bokstäver och ord med hur de ser ut på andra språk. Barnen frågar den kompisen som pratar tex. ryska hur dessa bokstäver och ord uttalas. Föräldrarna har möjlighet att sitta kvar en stund i soffan på eftermiddagen och läsa böcker på sitt modersmål för både sitt eget barn och de nyfikna kamraterna.

Reviderad 201710