Arbetsplan för barns lek och samspel

I förskolans läroplan står det:

"Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan."
(Lpfö 98 s.6)

Vi arbetar utifrån lekens grunder. En förutsättning för att kunna vara delaktig i leken är att man förstår lekens grundläggande regler, dessa kan sammanfattas som SÖT-samförstånd-ömsesidighet och turtagande. Lek uppstår i samspel med andra.Vi som pedagoger har en aktiv roll och vårt deltagande i leken är en förutsättning för att barnen ska kunna leka. Med vuxen närvarande skapas en trygghet som är nödvändig för att barnen ska kunna ge sig hän i leken. En pedagog kan hjälpa barnen att utveckla sin lek med uppmuntran och stöd.

"I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter."
(Lpfö 98 s.6)

Vår uppgift är att vara lyhörda för vad barnens lek behöver, vi planerar för lek och ger tid och förutsättningar för att hålla leken levande. Vi kan tillföra och stimulera leken med material som de behöver i leken. Genom samtal och uppmuntran kan vi hjälpa barnen att själva lösa problem, pröva sina egna teorier och få leken att gå vidare. Det är viktigt att vi förbereder barnen för nästa aktivitet så de får utrymme att avsluta leken och ge dem möjlighet att spara leken en längre tid, att inte ständigt bryta. Våra dagliga rutiner ärr upplagda så att det ska finnas utrymme för så lång tid som möjligt av sammanhängande lek. Vår gemensamma matsal gör att tid inte behöver läggas på att plocka undan och duka för lunch.

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen."
(Lpfö 98 s.6)

Den pedagogiska miljön ger förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Vi planerar och ändrar om i miljön tillsammans med barnen utifrån intressen och pågående projekt. Varje rum ska genom möblering och material tydligt signalera vad det kan användas till och inspirera till lek. Vi värnar om att var sak ska finnas på sin plats just för att ordningen inbjuder till lek, det blir en trygghet för barnen att det vet var sakerna finns och vad de kan leka. Inne och ute uppstår olika typer av lek, därför ser vi till att vistas såväl utomhus som inomhus varje dag.

"Barngruppens storlek och sammansättning är ett pedagogiskt redskap och kan variera under dagen. I vissa aktiviteter är gruppen stor i andra består den av bara några få barn."
(Förskoleplan för Stockholms stad s. 14)

Barn blir på olika sätt beroende på vilka de är tillsammans med. Vi använder oss aktivt av olika gruppsammansättningar för att barnen ska få vara på så många olika sätt som möjligt. På förskolan arbetar vi med lekgrupper, det innebär att barnen fårvälja aktivitet utifrån intresse istället för utifrån kompisar. Viljan och lusten får styra. Det gör att olika gruppkonstellationer uppstår. Barn som kanske inte skulle välja varandra annars får genom lekgrupperna möjlighet att mötas och lära känna varandra. Vi ser hur arbetssättet med lekgrupper skapar förutsättningar för barnen att både upptäcka nya sidor hos varandra och hos sig själva. Medlekgrupperna som verktyg kan vi pedagoger också utmana barnen och erbjuda dem andra rum med aktiviteter, och på så sätt hjälpa dem att utvidga sin lek. I leken delar baarnen med sig av sina erfarenheter till varandra och gör gemensamt nya erfarenheter. När olika barn möts i lekgrupperna sprids kunskaperna.

Reviderad 201710