Arbetsplan för barns lärande och utveckling

 

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.”
(Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010 s.6-7)

Vi jobbar i projekt och använder oss ständigt av barnguppen för att föra arbetet vidare. Vi ser gruppen som en tillgång och tar vara på lärandet och samspelet mellan barnen. Detta är ett demokratiskt arbetssätt som gör att vi i samarbete med barnen utformar vår verksamhet. I uppstarten av varje projekt gör vi upp en projektplan som anger mål och arbetssätt för det pedagogiska innehållet. 

Vi tror på det kompetenta barnet som genom uppmuntran och utmaningar kommer att utveckla en positiv syn på lärandet. Vi sätter inte upp mål om vad enskilda barnet skall lära sig, i stället ser vi den pågående processen som det viktigaste. Det är barnens nyfikenhet, intressen och upplevelser som skall vara grunden för lärandet.

"Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande"
(Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010 s.7)

Med pedagogisk dokumentation, som ett verktyg, ger vi barnen möjlighet att reflektera över sina upplevelser. Detta synliggör barnens olika tankar och vi får rollen som medforskande pedagoger. För att stödja inlärningen kan man med hjälp av den pedagogiska dokumentationen visa var, när och hur lärandet sker. Detta förhållningssätt innebär att vi pedagoger utforskar, upptäcker och lär i ständig dialog med barnen, tillsammans skapar vi kunskap.

Vi använder oss av följande redskap när vi dokumenterar: att lyssna, observera och fotografera. För att dokumentationen skall bli pedagogisk måste barn och vuxna reflektera tillsammans kring materialet. Därefter väljer vi hur vi ska utmana barnen i nästa steg i projektet. Fokus ligger alltid på lärandeprocessen. Utifrån dokumentationen kan vi hela tiden följa barnen som grupp och individer. Parallellt kan vi också se på vår egen roll som pedagoger.

Lärande"Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer"
(Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010 s.7)

Vi lyfter medvetet fram barnens individuella förmågor, för att uppmärksamma olika sätt att tänka och lösa problem. Barnens olika funderingar, frågor och upptäckter blir en tillgång för alla. Gruppen tillför varje barn något ytterligare som de inte skulle ha uppnått enskilt.
För att synliggöra barnens lärandeprocesser för föräldrarna använder vi oss av pedagogisk väggdokumentation, månadsbrev, utvecklingssamtal samt barnens pärmar. Genom dessa kan vi låta föräldrarna bli delaktiga i förskolans verksamhet.

 Reviderad 201710