Arbetsplan för barns inflytande

I förskolans läroplan står det:

"I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten."
(Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010 sid 12)

Vi tar varje tillfälle i akt att lyssna på varje barn och uppmuntrar dem att uttrycka sina tankar och idéer 

Vi är medvetna om att även små barn som inte kan berätta med ord uttrycker sin vilja,

 sina tankar och känslor genom kroppsspråket. Vi arbetar med projekt som bygger på barnens

intresseområden. det kan t.ex handla om naturvetenskap och matematik. Som ett arbetsverktyg

använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Utgångspunkten för arbetet med pedagogisk dokumentation

 är att lyssna in det som pågår bland barnen och synliggöra dessa lärandeprocesser genom att dokumentera det. När dessa processer blir synliggjorda kan vi pedagoger samtala med barnen om dokumentationen, se vilka frågor och material som kommer att föra den gemensamma utforskningen vidare, Barnen kan sedan återbesöka projektet i sina pärmar där hela processen finns med

Vi vill hjälpa barnen att se konsekvenser av sitt handlande genom att sätta ord på det som sker t.ex. "Vad glad hon blev nu när du gav henne spaden". Vi låter barnen vara delaktiga i vårdandet av vår gemensamma inne- och utemiljö t.ex. genom att torka ett bord, ställa leksaker på sina platser. Barnens olika erfaenheter gör att man inte kan ställa samma krav på alla utan kraven bör växa med barnet och erfarenheterna.

Vi skapar tillfällen för barnen att samarbeta kring olika aktiviteter eller uppgifter. Vi hjälper barnen att förstå och handla efter demokratiska

principer genom att lyfta fram olika sätt att tänka. Alla ska få uttrycka sina tankar och bli lyssnad på. Vi ser till att flickor och pojkar får lika stort utrymme i verksamheten genom att fördela talutrymmet och visa att alla barn är lika viktiga för gruppen.

Vi utformar miljön så att barnen ska kunna göra självständiga val genom att ha leksaker m.m. väl synligt och i barnens nivå. Vi möblerar så att det finns hörnor och "rum i rummen" vilket ger ett rikt utbud av material och aktiviteter. Vi förändrar miljön vad gäller både möblering och lekmaterial så att den följer barnens intressen och behov.

Vi arbetar ständigt med att utveckla barnens reella inflytande i vardagen. Vi vill hitta fler former för att barnen snabbt ska kunna se konsekvenser av sina egna beslut eller önskemål. Ett exempel på storbarnsavdelningarna är önsketavlan, där barnens olika önskemål inom ramen för verksamheten kan sättas upp. Detta för att ta vara på de önskningar som barnen har för stunden så att de inte glöms bort.

Reviderad 201710