VerksamhetsidéVerksamhetsidé

Reviderad 2016-10-20

I vår verksamhet vill vi utveckla och synliggöra barns lärande genom Pedagogisk Dokumentation. Med Pedagogisk Dokumentation vill vi ge barnen och pedagogerna möjlighet att tillsammans och enskilt reflektera över sitt lärande. För att utveckla och fördjupa kompetensen i personalgruppen och ge möjligheter till gemensamma analyser och reflektioner kring verksamheten, satsar förskolan på Pedagogisk Handledning med extern Pedagogisk handledare för all personal. Gemensam litteratur i handledningen läsåret 2015/16 är boken "Agression - ett nytt och farligt tabu" av Jesper Juul, och artiklar som anknyter till ämnet.

Vi vill i vår verksamhetsidé ge barnen TID- PLATS och KONTINUITET till LEK både inom och utomhus. Leken ska ge pedagogerna och barnen möjlighet till reflektion, inflytande och utveckling som kan synliggöras i den "Pedagogiska Dokumentationen" och i "Barnens egna pärmar". Miljön ska vara så utformad att barnen ges möjlighet att vara självständiga och göra egna val och till lek i mindre grupper både inomhus och utomhus. Vår fina gård gör det dessutom möjligt att flytta ut delar av inneverksamheten såsom skapande verksamhet vid stafflier m.m. Under vintern kan vi erbjuda en härlig pulkaback

 

Förskolans övergripande mål

Förskolan arbetar med projekt som ligger över tid.

Förskolans övergripande mål 2016/17 för barnen i åldrarna 1-3 år:

Under förra läsårets projekt arbetade vi brett med naturkunskap. Inför det här projektet har vi velat smalna av det mer och låta naturvetenskap vara en del i projektet. Det blev tydligt för oss att sinnesupplevelserna var det som fångade barnen mest och därför har vi valt sinnen som utgångspunkt för det här läsårets projekt. Årets projekt "Ljus och Syn" fick sin grund av barnens intresse för skuggor och förskolans Over Head. 

Våra olika sinnen är en avgörande del när vi arbetar med utforskande lärande. Att aktualisera ett fenomen eller en upplevelse och belysa det utifrån olika sinnesintryck ger ett mer fördjupat lärande. Med kollektivt lärande lär barnen tillsammans och inspireras av varandras olika sätt att ta sig an uppgifter. Vårt mål är att genom arbetet med sinnen ge barnen fler verktyg för att utveckla sin förmåga att upptäcka sin omvärld.

Förskolans övergripande mål 2016/17 för barnen i åldrarna 4-5 år:

Vi vill fortsätta att erbjuda barnen en verksamhet där deras nyfikenhet och lust att utforska tas tillvara. Vi vill stimulera och utmana det intresse som barnen visar kring matematik och naturvetenskap. I barnens lekar och samtal har vi pedagoger observerat att intresset för Dinosaurier är stort och har då valt att fördjupa oss i detta spännande ämne på olika sätt.

  

"Förskolan ska sträva efter att  varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring"

(Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010, s. 10) 

Projektet ska hållas levande i den dagliga verksamheten genom att erbjuda barnen en miljö som utmanar och ger barnen möjlighet att prova sina egna teorier och funderingar. Miljön ska bli en utgångspunkt för samtal mellan barn-barn, barn-pedagog, barn-förälder, förälder-pedagog och förälder-förälder. Barnens teorier och tankar kommer att föra projektet framåt. Som medforskande pedagoger vill vi utforska och experimentera tillsammans med barnen. Vi vill ge alla barn samma möjligheter att utveckla intresset för naturvetenskap och matematik oavsett kön.

Processen i projekten synliggörs i förskolans pedagogiska dokumentation.

 

 Föräldrar ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom:

 

  • Föräldraforum
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte
  • Vårfest
  • Vårutflykt för alla barn, föräldrar och personal
  • Luciafirande

Vi vill i vår verksamhet forma en förskola där barn, föräldrar och personal ska möta en förskola där verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Grunden för det ligger i förskolans Värdegrund

Utifrån Stockholms Stads styrdokument  ″Läroplan för Förskolan″ och ″Förskoleplan för Stockholms stad″ har förskolan gemensamt utarbetat arbetsplaner kring förskolans prioriterade mål.

 

Rutiner för klagomålshantering/synpunkter

Vid klagomål/synpunkter på verksamheten eller förskolans pedagoger vill vi uppmuntra till att framföra klagomålet/synpunkten direkt med avdelningen eller den pedagog det berör. Om du efter kontakt ej är nöjd tas kontakt med förskolechefen. Om du av någon anledning ej vill ta personlig kontakt med berörd pedagog kan du ta kontakt med förskolechefen direkt.

Förskolechefen tar emot klagomålet/synpunkten och kontaktar samtliga som är berörda.

Förskolechefen ansvarar för att återkoppling görs inom fyra veckor