Likabehandlingsplan

Från april 2006 finns det en lag som förbjuder diskriminering på förskolor, skolor och kommunernas vuxenutbildning grund av:

Likabehandlingsplan

  • Kön
  • Etnisk tillhörighet,
  • Religion eller annan trosuppfattning,
  • Sexuell läggning
  • Funktionshinder

Lagen säger också att barn och elever har rätt till ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling såsom mobbing. Kränkande behandling kan ta sig i uttryck i t.ex trakasserier i ord eller handling och psykiskt eller fysiskt våld. Det är den som blir utsatt som avgör om det är kränkande behandling. Lagen ger barn och föräldrar förbättrade möjligheter till ersättning för både diskriminering som annan kränkande behandling.

Förskolans skyldighet är att ha en likabehandlingsplan vars främsta syfte är att förebygga och motverka trakasserier och kränkande behandling.

Planen ska följas upp en gång per år och finnas med i förskolans kvalitetsredovisning och verksamhetsplan.

Förebyggande arbete

Förskolans förebyggande arbete riktar främst in sig på vuxnas förhållningssätt, hur vi är mot varandra, hur vi låter när vi samtalar med varandra och vårt språkbruk. Detta arbetar vi med:

  • Genom samtal och reflektion skapar vi ett gemensamt förhållningssätt och en positiv atmosfär för alla som vistas på förskolan.
  • Genom att ha ett nära samarbete och dialog med föräldrar.
  • Genom att våga vara en vuxen Pedagog och se med öppna ögon det som sker och våga handla.

Barnen görs delaktiga genom att vi arbetar med hur man ska vara mot varandra både vuxna och barn, lär barnen hur de ska lösa konflikter och vara en ”bussig kamrat”.

Information till föräldrar

Alla föräldrar blir informerade om förskolans likabehandlingsplan när de börjar i förskolan, på föräldramöten och vid dagliga samtal.

Handlingsplan

För att ge alla barn en möjlighet att visa sina positiva sidor för varandra är miljön så utformad att barnen kan dela in sig i mindre grupper. Det ger också pedagogerna möjlighet att lära känna varje barn och vara en tydlig förebild i barnens lek och kommunikation.

I Förskolans ”Värdegrund” finns beskrivet vuxnas förhållningssätt mot barnen, föräldrar, kolleger och besökande.

Vi ser till att använda ett vårdat språk för att vara en förebild för barnen. Grova ord, otrevligt språk och svordomar accepterar vi inte. När vi hör barnen uttrycka sig olämpligt uppmanar vi dem att använda andra ord istället.

Förskolan använder sig av ”Stoppregeln”. Det är en viktig etisk regel som handlar om integritet, respekt och skydd mot kränkningar. När barnen sträcker fram handen och säger STOPP betyder det att man ska sluta. En regel som förankras hos alla barn. Vi använder oss av ”Hectormodellen” vid konfliktlösning.

Åtgärdsprogram

När kränkningar har förekommit dokumenteras händelsen och båda parternas föräldrar informeras utan att sekretessen bryts. Arbetslaget och förskolans arbetsledning sammanställer ett individuellt åtgärdsprogram som presenteras för föräldrarna. Uppföljningssamtal bokas alltid då föräldrarna informeras om hur åtgärdsprogrammet fungerar.

Förskolan arbetar tillsammans fram metoder hur det förebyggande arbetet kan utvecklas och förbättras.

Uppföljning

Det individuella åtgärdsprogrammet utvärderas för att se om ärendet kan avslutas. Förskolerektorn följer upp alla ärenden med arbetslaget.

Mer information

Genom att gå in på www.regeringen.se kan du läsa mer om lagen och ladda ner olika publikationer som rör förskola. På Skolverkets hemsida kan du hitta en länk till Barn och elevombudet och lagar som gäller för förskola och skola.